PRIVACY

Kunst Is Leuk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring; contactgegevens: info@kunstisleuk.nl

Kunst Is Leuk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het gaat daarbij om: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Kunst Is Leuk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten bij u af te leveren
  • Kunst Is Leuk verwerkt ook persoonsgegevens als wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, zoals voor de belastingaangifte.

Kunst Is Leuk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Kunst Is Leuk verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunst Is Leuk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kunstisleuk@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kunst Is Leuk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kunst Is Leuk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kunstisleuk@xs4all.nl.

“Wij hebben erg genoten van de lezing die door Patricia Huisman werd gehouden ter gelegenheid van de tentoonstelling van Jeroen Bosch. Het verhaal van Patricia was niet alleen inhoudelijk boeiend en leerzaam, maar het was met name door haar enthousiaste manier van vertellen dat wij van de eerste tot de laatste minuut (en dat waren er bij elkaar 75!) met volle aandacht hebben zitten luisteren. Hulde voor deze lezing.”

“Twee rondleidingen meegemaakt in het Mauritshuis. Patricia heeft een heldere en duidelijke betoogtrant en weet de aandacht te vestigen op de onvermoede details. Zij weet met woorden te schilderen, ik heb zonder meer veel van haar geleerd!”

“Ademloos luisterde ik naar de presentatie van Patricia Huisman. Wat zat die goed in elkaar. Het hele tijdsbeeld kwam tot leven, het was alsof je alle personages leerde kennen. Patricia vertelt op zo’n manier dat je het ook onthoudt!”